KRETSLOPPET FÖR MILJÖTONER

Våra återförsäljare och kunder returnerar förbrukade tonerkassetter till vår returhantering hos Rectel AB i Arlöv utanför Malmö, www.rectel.se.

teprokretslopp2
Efter sortering går en stor del av kassetterna, i huvudsak originalkassetter, vidare för återanvändning i tillverkning av miljötoner. En del går till avfallshantering. Emballage och wellpapp källsorteras.

Avfall, trasiga kassetter, plaster och rester av tonerpulver går från Rectel till SYSAV´s anläggning i  Malmö, www.sysav.se. Där förbränns avfallet från vår returhantering och bidrar till att värma upp husen i Malmö och Burlöv.
 
För varje originaltoner som vi återanvänder genom fabriksrenovering spar vi i genomsnitt ca 1.9 liter olja, som åtgår för att tillverka plasthöljet till kassetten, ca 90 gram aluminium och utsläppen av koldioxider halveras oftast genom användningen av miljötoner.